Fillimi
     Humor
     Videoklipe
     Muzikë
     Fetare
     => Audio Galeria
     => Foto Galeria
     => Filma Islam
     => Dokumentarë
     => Si të falemi
     TV Shqip
     Filma
     Radio Live
     Remixes
     Tekse Këngësh
     Titel der neuen Seite
     Titder neuen Seite

DSL Speedtest
Rd Drenica


Fillimi - Fetare


AGJËRIMI - 0BLIGIM I DOMOSDOSHËM

 

 

            Përcaktimi i tretë themelor, praktik fetar është urdhëri për agjërimin e muajit Ramazan. Edhe ky është njëri ndër ato kushte që njeriun e bën musliman. Pra, agjërimi është një ndër pesë kushtet Islame, kusht ose themel i ndërtesës së dukshme Islame. Ky obligim është përcaktuar më 10 Shaban të vitit të dytë sipas Hixhrit, me ajetet Kur'anore:    

AGJËRIMI DHE DIABETIKËT

 

 

            Allahu i Madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë:

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfëri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për te. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju. (Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramazanit që në te (filloi të) shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. (Të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) Që të plotësoni numrin, ta madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që të falënderoni”. (El-Bekare, 183-185).


 

Përse agjërojnë muslimanët?

 

Disa të vërteta janë evidente për nga natyra, dhe në rrethana normale nuk lypsen diskutuar medoemos. Por në një çast dhe epokë ku të vërtetat më evidente vihen në diskutim dhe mbulohen nga retë e dyshimit, duhen diskutuar edhe më të qartat prej tyre. Njëra nga këto të vërteta është domosdoshmëria e një elementi asketizmi në jetën njerëzore.

Pa një element sakrifice dhe asketizmi asnjë fe, e kësisoj asnjë kulturë njerëzore, nuk është e mundur. Duhet tërhequr vazhdimisht nga jeta e ngarkuar e shqisave, edhe për të mundësuar shijimin e plotë të ndijimeve shqisore. Vetëm një shkallë e caktuar të përmbajturi nga objektet materiale të ndijesave bën që edhe jeta shqisore të barazpeshohet, pa përmendur që ajo i lejon shpirtit njerëzor të hapet drejt jetës shpirtërore. 

JETA, RAMAZANI DHE  KUR’ANI

 

 

            “Të jesh i informuar në mënyrë adekuate,

             do të thotë të jetosh në mënyrë efikase.”

                    Norbert Wiener, Babai i informatikës moderne.

 

        A jeni të informuar në mënyrë adekuate? A jetoni në mënyrë efikase? Si duhet duhet të jetojmë? Këto janë pyetje filozofike. Filozofia bën pyetje të tilla.

         Filozofia merret me idetë për botën, idetë për njerëzit  dhe idetë se si duhet jetuar. Qëllimi i filozofisë është të  konceptojë pyetjet e duhura dhe jo të gjejë përgjigjet e sakta.

         Filozofia e vetme, e pranueshme, e cila i drejtohet “shpirtit” në hemisferën perendimore është pragmatizmi. Pragmatizmi  paraqet besimin se e vërteta është relative, ndryshon sipas llogarisë  së fitimit ose humbjes. E vërteta matet me atë se sa kryen punë në  praktikë. Çdo individ, thonë pragmatistët, të vërtetën e ndërton  me veprat e tij duke pasur parasysh gjithmonë fitimin sa më të  madh. Por, fitimi sa më i madh, jo rrallë, ju krijon probleme edhe më  të mëdha…Fitimi sa më i madh ju sjellë shpesh humbje edhe më të  mëdha…Absurdi i jetës…!


                                                        [Pas]


-- Send Your Massege--

Ndrysho ngjyren e Faqe s


http://top.argetohu.com/ http://www.shkupi-top.com// Qerkinaj Top List SHQIPONJA TOP LIST http://albinformatika.com/
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden